നിങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒപ്പം നിര്‍ദേശങ്ങളും mail me @ rrenjunair1984@gmail.com .

.

2016, ഫെബ്രുവരി 21, ഞായറാഴ്‌ച

ഒച്ച്

ഒച്ച്
മതിൽ കയറുന്നു
വഴി വരച്ചു വച്ച്

Translate